Wszystko o OC

Zasady ubezpieczenia OC reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

OC to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które chroni posiadacza pojazdu od odpowiedzialności finansowej za spowodowaną szkodę podczas jazdy lub w trakcie postoju. Obowiązkowym ubezpieczeniem OC są objęte nie tylko samochody ale i motocykle, motorowery, skutery, przyczepy kempingowe i transportowe, pojazdy wolnobieżne z własnym silnikiem rozwijające prędkość do 25km/h np. quad a z wyłączeniem maszyn używanych przez rolników w ramach gospodarstwa.

W przypadku tych ostatnich jak i pojazdów zabytkowych nie muszą one mieć wykupionego OC na stałe a jedynie należy posiadać taka polisę przed wprowadzeniem w/w pojazdów do ruch. Co ważne nie ma obowiązku wykupienia OC na cały rok. Wystarczy ubezpieczenie krótkoterminowe.

Zawsze ważne OC

Zgodnie z obowiązująca ustawą aktualne OC przedłuży się automatycznie na kolejny rok jeśli ubezpieczonemu zdarzy się zapomnieć o polisie OC. Będzie chroniony nawet jeśli nie zdążył zapłacić za odnowioną polisę.

14 dni przed końcem umowy OC ubezpieczyciel wysyła informację, że polisa zostanie odnowiona. Wtedy można podjąć decyzję co dalej. Opcje do wyboru są dwie:

- ubezpieczony może nic nie robić, polisa z automatu przedłuża się na kolejny rok

- Ubezpieczony może wypowiedzieć obecną umowę nie później niż 1 dzień przed końcem ubezpieczenia. W takim przypadku polisa się nie odnowi a ubezpieczony musi w tym czasie wybrać nowe OC np. atrakcyjniejsze cenowo i zawrzeć je tak by zachować ciągłość.

Kiedy  umowa OC nie odnowi się automatycznie?

- Kiedy ubezpieczony wypowie ją najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia

- Jeśli ubezpieczony sprzeda pojazd. Nowy właściciel przejmuje prawa i obowiązki wynikające z polisy OC. Taka polisa będzie ważna tylko do końca okresu na jaki została zawarta. Jest to bardzo ważna informacja na nowego właściciela pojazdu ponieważ MUSI on pamiętać, że w tym przypadku (zakup samochodu) polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

- Kiedy składki za bieżący okres ubezpieczeniowy nie zostaną opłacone w całości lub w części opłacone.

Kary nakładane za brak aktualnego OC:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) prowadzi bazę wszystkich zakupionych polis OC, więc może wyłapać właścicieli aut, którzy nie zakupili obowiązkowego ubezpieczenia, bądź spóźnili się z jego zawarciem kilka dni, w momencie kiedy ubezpieczenie nie przedłużyło się automatycznie.

Wysokość nakładanych kar finansowych w 2020r.:

Ilość dni bez ubezpieczenia OC

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

Do 3 dni

1040 zł

1560 zł

170 zł

4 do 14 dni

2600 zł

3900 zł

430 zł

Powyżej 14 dni

5200 zł

7800 zł

870 zł

 

Zwrot składki OC, kiedy przysługuje?

Polisa jest wprawdzie zawierana na rok, ale jeśli zostanie rozwiązana wcześniej, ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy wyrejestrowaniu pojazdu, odstąpieniu od zawartej umowy, zrezgnacji z polisy automatycznie przedłużonej, choć wcześniej opłaconej albo rezugnacji nowego właściciela pojazdu, który nie chce kontynuować OC i wysłała do zakładu ubezpieczeń wypowiedzenie tej umowy. Zwrot składki powinien nastąpić w ciągu 14 dni od rozwiązania polisy.

Kiedy jeszcze można wypowiedzieć OC?

- Jeśli po automatycznym przedłużeniu polisy właściciel pojazdu omyłkowo ubezpieczy go drugi raz wówczas może wypowiedzieć umowę by uniknąć podwójnego ubezpieczenia a co za tym idzie dodatkowych opłat.

- W momencie kupna samochodu z aktualnym, nie atrakcyjnym (finansowo) OC poprzedniego właściciela.

Komu zgłaszać szkodę z OC?

Ustawa daje możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń a nie od kierowcy. Gdy nie idzie ustalić sprawcy danej szkody (zbiegł z miejsca zdarzenia) szkodę można zgłosić bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jakie szkody obejmuje Ubezpieczenie OC?

Odszkodowanie obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu ale także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednim załadunkiem i rozładunkiem pojazdu oraz zatrzymaniem się i postojem.

 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych  określa również sumy gwarancyjne. Tj. limity odpowiedzialności z tytułu OC:

- w przypadku szkód na osobie – równowartość 6,07 min euro na jedno zdarzenie

- w przypadku szkód w mieniu – równowartość 1,22 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na ilość poszkodowanych.

W przypadku jakich szkód OC nie będzie działać?

- Ubezpieczyciel nie zapłaci za szkody w mieniu, które kierowca pojazdu wyrządzi właścicielowi tego pojazdu. To dotyczy również współwłaścicieli. Czyli, jeśli mąż i żona mają dwa samochody i na podwórku jedno z nich uderzy w drugie to niestety takie szkody nie można zgłosić z OC. Wyjątkiem jest sytuacja gdy oba pojazdy są w leasingu, w tej samej firmie. Wtedy, mimo tego samego właściciela (leasing) szkodę można zgłosić.

-  wynikłych w przełożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach i bagażach, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi inny posiadać pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący przedmioty.  

- polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.

- polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

- w przypadku szkody, do której doszło za granicą, w kraju wymagającym potwierdzenia aktualnego OC w formie Zielonej Karty

Kiedy trzeba zwrócić wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie?

- szkoda wyrządzona umyślenie

- szkoda wyrządzona po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

- szkoda spowodowane ukradzionym pojazdem

- w dniu spowodowania szkody ubezpieczony nie miał ważnych uprawnień

- w dniu zdarzenia ubezpieczony nie miał ważnego OC (wtedy z regresem wystąpi UFG)

 

Ustawa przewiduje wyjątki – jeśli w celu ratowania czyjegoś życia lub mienia kierowca będzie prowadził samochód bez prawa jazdy a spowoduje wypadek, nie będzie narażony na koszty odszkodowania. Tak samo jeśli bez prawa jazdy ruszy w pościg za przestępcą.